Algemene huurvoorwaarden

De voorwaarden zijn van toepassing op huurovereenkomsten tussen Yellow Repair en haar wederpartijen.
Van de contractinhoud maken voorts deel uit de gegevens en vaststellingen vermeld op het voorblad van deze
overeenkomst. Huurder aanvaardt deze voorwaarden door ondertekening van het contract. De voorwaarden zijn
tevens van toepassing bij verhuur van een vervangend voertuig.

Aflevering en teruggave
Huurder verplicht zich het voertuig terug te geven aan de verhuurder op de plaats waar hij het voertuig in
ontvangst heeft genomen tezamen met de daarbij behorende toebehoren.
De auto wordt afgeleverd inclusief de benodigde benzine.
Bij aflevering en  teruggaaf van de auto zal deze, samen met de verhuurder, worden geïnspecteerd.

Schade en verlies
Huurder is niet aansprakelijk voor schaden aan het voertuig bij natuurrampen en brand, tenzij de brand door de
schuld van de huurder is veroorzaakt.
Huurder is niet aansprakelijk voor mechanische/technische schade. Deze is voor rekening van de verhuurder
mits de schade  niet te wijten is aan opzet/grove schuld.
Huurder is aansprakelijk voor de schade aangebracht tijdens de huurperiode aan het voertuig.
De maximale schade bij totaal verlies bedraagt € 2100 voor een cupauto en € 900 voor een standaardauto.
Bij kleine schaden wordt deze door de verhuurder ter plaatse vastgesteld.
Het is de huurder niet toegestaan reclame-uitingen op het voertuig aan te brengen zonder vooroverleg met de
verhuurder.

Kosten en tarieven
De huurder is de huursom vermeld op het voorblad verschuldigd.
Is er sprake van betaling op factuurbasis en de huurder met de betaling in gebreke blijft is hij met ingang van de
factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd.

Vrijwaring
Door ondertekening van deze overeenkomst vrijwaart huurder de verhuurder  van alle aansprakelijkheid inzake
eventueel opgelopen en of veroorzaakt letsel en schaden aangebracht aan eigendommen van derden. Het gebruik
van de auto is geheel voor eigen risico van de huurder.

Rechtsgeldigheid
Indien enig beding uit deze voorwaarden niet rechtsgelding is tast dit de geldigheid van de overige bedingen niet
aan. In dusdanig geval zal het betreffende beding worden vervangen door een zodanig  beding die zoveel
mogelijk tot hetzelfde resultaat leidt.

Geschillen
Alle geschillen in deze overeenkomst zullen indien zij tot de competentie van de rechtbank behoren bij
uitsluiting berecht worden door de arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Betalingsplicht
Ingeval de huurder en ondertekenaar van de deze huurovereenkomst niet dezelfde personen  zijn, is de
ondertekenaar naast de huurder hoofdelijk aansprakelijk ingevolgde deze huurovereenkomst voor de aan
verhuurder verschuldigde bedragen.
Voor alle bedragen die de verhuurder op grond van deze overeenkomst van de huurder te vorderen heeft, is de
huurder, voor zover deze vordering niet binnen een maand na de datum van hun openbaarheid van deze
vordering aan de verhuurder voldaan is, een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd.
Indien de huurder binnen een maand na openbaarheid van de op grond van deze overeenkomst verschuldigde
bedragen niet aan de verhuurder heeft voldaan, is de verhuurder gerechtigd om over te gaan tot
buitengerechtelijke incasso . De kosten van deze buitengerechtelijke incasso, 15% van het totaal door de huurder 
aan verhuurder verschuldigd opeisbaar bedrag, komt voor rekening van de huurder.